اذعان ناگزیر خامنه ای به شکست خیمه شب بازی انتخابات

 

ولی فقیه ارتجاع در یک برنامه ریزی حساب شده و قبل از اعتراف رسمی وزیر کشور رژیم به شکست فضاحت بار شعبده انتخاباتی، در یک جلسه با آخوندهای حکومتی با دور زدن عمدی قیامهای آبان و دی و انزجار عمومی از پنهانکاری رژیم در موضوع هواپیمای اوکراینی و انتشار بیماری کرونا، تقصیر شکست فجیع خود در انتخابات را به گردن ویروس کرونا و بهره برداریهای انتخاباتی دشمنان از این موضوع انداخت.

صفحه1 از5932